حاشیه دادگاه حمید بقایی

25 مهر 1396 ساعت 17:56


حمید بقایی معاون اجرایی دولت دهم صبح سه شنبه به منظور دفاع از خود در برابر اتهامات وارده در دادگاه کیفری ٢ شعبه 1057 استان تهران حاضر شد.


کد مطلب: 94139

آدرس مطلب: http://neconews.com/vglf1yd1.w6djmw,ii0gaw.p.html

نکونیوز
  http://neconews.com