۱
 
کد مطلب: 64182
 
به بهانه سالگرد ملی شدن صنعت نفت ایران
طنز تلخ محاکمه دکتر محمد مصدق
 
سالروز ملی شدن صنعت نفت، بهانه مناسبی برای بازخوانی محاکمه مردی است که عامل ملی شدن نفت ایران شد. دکتر محمد مصدق که مزد ملی کردن نفت را با محاکمه و سپس تبعید گرفت.
تاریخ انتشار : شنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۰۰:۴۶
سالروز ملی شدن صنعت نفت، بهانه مناسبی برای بازخوانی محاکمه مردی است که عامل ملی شدن نفت ایران شد. دکتر محمد مصدق که مزد ملی کردن نفت را با محاکمه و سپس تبعید گرفت.
به گزارش نکونیوز، اواخر آبان ماه 32 بعد از حدود 3 ماه که از کودتا می گذشت و شاه و درباریان و دولت دست نشانده زاهدی خود را مسلط بر اوضاع می دیدند، در سالن آیینه مرکز نظامی سلطنت آباد، دادگاه تجدید نظر بزر گمرد تاریخ معاصر ایران تشکیل شد.
شادروان دکتر محمد مصدق با لباده خاکستری تیره در حالیکه دو افسر زیر بازوی او را گر فته بودند با عصای همیشگی و با متانت کامل وارد سالن شد و همه به احترام او بر خلاف نظر دادگاه بر خاستند، او را به دادگاه سازمان یافته ای آوردند تا پاسخگوی سیاستی باشد که خواب را بر بزرگترین امپراطوری جهان و ارتجاع داخلی حرام کرده بود ...
نگارنده در کنار هزاران مطلب، تحقیق و تحلیلی که در رابطه با دلایل برکناری دولت ملی چاپ و منتشر شده، به مطلبی که کمتر به آن اشاره شده می پردازد و چگونگی استفاده هشیارانه نخست وزیر ملی ایران را در 62 سال قبل، از فضای دادگاههای نظامی آن زمان جهت اطلاع و مقایسه نسل جوانمان شرح می دهد ....
پیر فرزانه، انسان صادق، مسوول و پاسخگو، روی نیمکت متهمان و بین دو وکیل نظامی نشست و در موقع دفاع تحت عنوان فقط یک گناه که زینت بخش
روش زنده یاد مصدق، گردانندگان دادگاه را به ستوه آورده بود ، او تهدید می کرد اگر به خواستش که طرح برنامه ها و اهداف او در تشکیل دولت بود تن ندهند ادامه سخن نخواهد داد و از خود دفاع نخواهد کرد ......او کیف خود را زیر بغل می زد تا راه بیفتد و از هر فرصتی دادگاه فرمایشی را به سخره می گرفت و به صلاحیت آن اعتراض می کرد
روی جلد بسیاری کتابها و رساله ها شد، چنین آغاز سخن کرد :
من خود می دانم در میان گناهان زیادی که به من نسبت داده اند یک گناه بیشتر ندارم و آن این است که تسلیم تمایلا ت خارجیان نشده و دست آنان را از ثروت ملی کشورم کوتاه کردم و در تمام مدت زمامداری خود، از لحاظ سیاست داخلی و خارجی فقط یک علاقه داشتم و آن این بود که ملت ایران بر مقدرات خود مسلط شود و هیچ عاملی جز اراده ملت در تعیین سرنوشت مملکت دخالت نکند... محاکمه من به گناه مبارزه با دشمن ایران و به دست عمال بیگانه است ... من هر چه کردم بر اساس ایمان و عقیده ای بود که به آزادی و استقلال مملکت داشته ام و حکم محکومیتی که این دادگاه صادر کند افتخاری است برای من و ماندگار در تاریخ این سر زمین کهن ...
بعد از این سخنان و به دلیل خستگی ناشی از بازداشت و کهولت، از دادگاه خواست که نشسته ادامه سخن بدهد که بااین پیشنهاد با همه اکراه و مخالفتی که بر اساس دستورات دشمنان پیشرفت و آسایش ملتمان بر فکر و روان مدیریت بیدادگاه حاکم بود، اما در واقع به اعتبار منزلت غیر قابل انکار "بزرگوار نشانده بر جای متهمان" بالا جبار موافقت شد.... هرچند موقع صحبت از ایران و استقلال کشور گویی توانی دوباره، فارغ از همه ناملایمات وارده، می گرفت و قامت می افراشت و با لحنی نیرومند و پرخاش گونه به دادستان حمله و از هر فرصتی برای تحقیر سرتیپ آزموده استفاده می کرد.
روش زنده یاد مصدق، گردانندگان دادگاه را به ستوه آور ده بود ، او تهدید می کرداگر به خواستش که طرح برنامه ها و اهداف او در تشکیل دولت بود تن ندهند ادامه سخن نخواهد داد و از خود دفاع نخواهد کرد ......او کیف خود را زیر بغل می زد تا راه بیفتد و از هر فرصتی دادگاه فرمایشی را به سخره می گرفت و به صلاحیت آن اعتراض می کرد.
نخست وزیر محبوب ایرانیان آگاه و ملیون صبور و اندیشمند، با هشیاری و زیرکی فراوان از فرصت استفاده کرد و آنچه در مسیر منافع ملی، احقاق حقوق جامعه و از همه مهمتر خلع ید از دول خارجی انجام داده بود، در حد امکان و فراتر از حد تصور آن هم در آن شرا یط، مورد تفسیر و تاکید قرار می داد.
وی به چگونگی عملکرد آنانی پرداخت که برکناری دولت ملی و مردمی او را از طریق سوءاستفاده از گروههای فرصت طلب، نیازمند و
بی خبران از نحوه نفوذایادی بیگا نه و ..... با کمک عوام فریبان (که در فرصت کوتاه زمامداری امکان آگاهی آنان میسور نبود.....) سامان داده بودند.
چون دادگاه علنی و مورد توجه وسایل ارتباط جمعی دنیا بود و در سطح گسترده بازتاب داشت، مصدق به برنامه های خود یعنی آزادی انتخابات و ممانعت از هر گونه دخالت تحت هر عنوان بعد از ملی شدن نفت اشاره کرد، که از مشکلات جوامع در حال توسعه و به لفظ آن روز عقب مانده بود. هر چند که، حتی امروز نیز نظام ها ی خودکامه تحت عناوین مختلف براساس
در ارتباط با ماجرای حرکت بدون نتیجه و شکست خورده 25 مرداد که در 28 مرداد منجر به ادامه سلطه بر کشورمان شد، دکتر مصدق گفت : سرهنگ نصیری به فرمان و حمایت دول خارجی و ایادی آنان، درباریان و آنانکه موافق وابسته نبودن کشور به بیگانگان، انجام اصلاحات، تجدیدنظر در قانون انتخابات و به تبع آن استقلال کشور و احیا ء حقوق جامعه نبودند، با 4 زره پوش و نیروی همراه به طرف دفتر نخست وزیری در خیابان کاخ آمدند، اما چون نتوانست برنامه های اربابانش را اجراء و در نهایت مرا دستگیر کند با احساس درماندگی و نگرانی از شرایط آن روز، دمش را روی کولش گذاشت و رفت
حفظ منافع گروهی و تشکیلاتی به طور رسمی و با تصویب قوانین فرمایشی به آن مبادرت می کنند .... .
در ارتباط با ماجرای حرکت بدون نتیجه و شکست خورده 25 مرداد که در 28 مرداد منجر به ادامه سلطه بر کشورمان شد، دکتر مصدق گفت : سرهنگ نصیری به فرمان و حمایت دول خارجی و ایادی آنان، درباریان و آنانکه موافق وابسته نبودن کشور به بیگانگان، انجام اصلاحات، تجدیدنظر در قانون انتخابات و به تبع آن استقلال کشور و احیا ء حقوق جامعه نبودند، با 4 زره پوش و نیروی همراه به طرف دفتر نخست وزیری در خیابان کاخ آمدند، اما چون نتوانست برنامه های اربابانش را اجراء و در نهایت مرا دستگیر کند با احساس درماندگی و نگرانی از شرایط آن روز، دمش را روی کولش گذاشت و رفت ...
این سخن با اعتراض شدید رییس دادگاه مواجه شد و آن را توهین به امیر ارتش و صاحب منصب و ارشد خود عنوان کرد و از او خواست تا حرفش را پس بگیرد وگرنه مانع ادامه سخنان د کتر خواهد شد. مصدق که مخواست دادگاه علنی ادامه داشته باشد تا بتواند از فرصت مو جود به خو بی استفاده کند و نظرش را به گوش ملت در آن شرایط و وضعیت برساند، با مشاهده سماجت رییس دادگاه در همان رابطه گفت : خیلی خوب دمش را روی کو لش نگذاشت و همین جوری رفت! که دوست و دشمن در سالن بی اختیار به خنده افتادند.....
در واقع مصدق با گفتار دو پهلوی خود حرف خود را پس نگرفت و رییس دادگاه فرمایشی به ناچار به روی خود نیاورد.
در بعضی نو شته ها آمده است که مصدق در پاسخ اعتراض گفته اطاعت می شود در حالیکه حقیقت، گفتار طنز گونه ای است که حاضرین در دادگاه را به خنده واداشت. احتمالا این لغزش هنگام ثبت صورت جلسات رخ داده و سرهنگ بزرگمهر که تدوین کننده دفاعیات ایشان بود مطلب را بصورت تحریف شده نقل کرده است.
دیدگاهها و عملکرد چهره ماندگار تاریخ معاصر که با اعتقاد راستین به منافع ملی ابر قدرت زمان، انگلیس را به زانو در آورد و با ملی کردن صنعت نفت، پیشگام استقلال طلبی و طرد استثمار و استعمار در جهان شد، برنامه هایش در مملکت داری که جلوتر از زمان بود الگوی سیاستمداران مردمی کشورها قرار داشت .
جمال عبدالناصر رهبر فقید مصر ملی کردن کانال سوئز را بر اساس ایده های مصدق به دفعات در سخنرانی های خود عنوان کرده و او را معلم صادق خود می دانست ....
همت و فداکاری مصدق الگوی استقلال خواهی و به نو عی بنیانگذاری کشورهای غیر متعهد بود، به قول چر چیل (نخست وزیر وقت انگلیس) او تنها فردی بود که با کله طاس و نوک قلم توانست استعمار انگلستان را به زانو در بیاورد و ضرورت ملی شدن صنایع کشور های در حال تو سعه را مطرح سازد. وجود مصدق برای مردم ایران یک معنی بیشتر نداشت و آن : برگرداندن حق حاکمیت ملی به آنان بود. این واقعیت محض و مورد تایید همه جهانیان، در مواردی وارونه جلوه داده می شود که توضیح و تفسیر آن مطلب دیگر ی را می طلبد.
او زمانی حرف از ملی کردن صنعت نفت ایران و در نتیجه استقلال کشور، آزادی واقعی انتخا بات و احترام به رای و نظر مردم و.... زد و در برابر استعمار ایستاد که امید و اعتماد به نفس به مدت 2 قرن در ایران گم شده بود....
و بالاخره اینکه مردم خواهی، قانونمداری و میهن دوستی او با همه ممانعت و مخالفت ها، کماکان زنده و رهروان او با همه موانع و هزینه ها، پیرو راستین منش و روش آزادانه و مترقی او مانده اند و در تحقق آن ایده ها و برنامه ها کو شا و مصمم هستند و در وصول به هدف پاک و مترقی خود امیدوارند و از همه نامهربانی ها گله مند.
مصدق در عین تو جه به عدالت اجتماعی و راه اندازی نظام تامین اجتماعی،به دمکراسی معتقد و پایبند بود و همه اقدامات او برای رسیدن به جامعه مد نی واقعی بود که، در آن صورت عرصه بر بسیاری تنگ و محدود می شد و هر گونه استبدادی از مملکتمان رخت می بست ........که سقو ط دولت ملی او را با هر وسیله ای تنها راه پنداشتند و به عقب ماندگی فرهنگی و اجتماعی کشور رضایت دادند.
گزارش : ضیاء مصباح
Share/Save/Bookmark


۱۳۹۴-۱۲-۲۹ ۱۲:۴۲:۳۵
هر ایرانی میداند که بعد از انقلاب نیز قدر او را ندانستند و در حقش بعضی ها ظلم کردند ولی تمام دنیا بداند که روزی بزگترین و بهترین ارامگاه توسط ایرانیان برای او ساخته خوهد شد و نقش پررنگ استقلال طلبی و ملی شدن صنعت نفت و ایرانی ازاده بودن او بر همگان روشن و ازو قدر شناسی خواهند کرد و انهایی که به او ظلم کردند را به کنج عزلت خواهند برد.
 
نام :
نام خانوادگی:
آدرس ايميل :
نام کاربری :
کلمه عبور:

نفت برنت

۶۳.۷

نفت خام وست تگزاس ( $/ بشکه )

۶۰.۱۲

نفت خام اوپک

۶۱.۵۲

گاز طبیعی- نایمکس Mbtu/$

۳.۱۳

طلا (دلار/ اونس )

۱۲۷۸.۹

سنگ آهن- دلار/تن

۶۲.۷۴

مس- دلار/پوند

۳.۱۵