داخلی اقتصاد خبر
 
کد مطلب: 86120
 
شرایط بیمه ایرانیان خارج از کشور
 
معاون امور بیمه ایرانیان خارج از کشور اداره کل اتباع سازمان تامین اجتماعی می‌گوید بیمه ایرانیان در خارج از کشور در چارچوب طرح بیمه ایرانیان به صورت اختیاری و با امـکان انتخاب تعهـدات و حمایت‌های مختلف در حال اجراست.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۵۹
معاون امور بیمه ایرانیان خارج از کشور اداره کل اتباع سازمان تامین اجتماعی می‌گوید بیمه ایرانیان در خارج از کشور در چارچوب طرح بیمه ایرانیان به صورت اختیاری و با امـکان انتخاب تعهـدات و حمایت‌های مختلف در حال اجراست.

به گزارش ایلنا، مجید حسن زاده اظهار داشت: بیمه ایرانیان در خارج از کشور در چارچوب طرح بیمه ایرانیان به صورت اختیاری و با امـکان انتخاب تعهـدات و حمایت‌های مختلف در حال اجراست.

به موجب این طرح کلیه اتباع ایرانی اعم از شاغل یا غیر شاغل خارج از کشور که فاقد نظام بیمه ای نزد سایر صندوق ها و سازمان تأمین اجتماعی می باشند می¬‌توانند از مزایای بیمه تأمین اجتماعی بهره¬مند شوند.

حسن زاده افزود: ایرانیانی که از طرف شرکت¬های فنی مهندسی با کارفرمای ایرانی به خارج از کشور اعزام شده¬‌اند می‌بایست توسط کارفرمای خود بیمه شوند و فهرست اسامی آنان از محل دفتر شرکت با عنوان نیروی کار خارج از کشور به سازمان ارسال شود که در این زمینه با تنظیم و تصویب مقررات مربوطه، امکان انجام امور بیمه‌ای این قبیل از افراد میسر شده است.

حداکثـر سـن پذیـرش بـرای مـردان و زنـان در زمـان ثبـت تقاضـا ۵۰ سـال تمـام و حداقـل سـن متقاضـی در تاریـخ ثبـت تقاضا ۱۸سـال تمام اسـت.

وی درباره نحوه ارائه درخواست بیمه ایرانیان خارج از کشور اظهار کرد: این امر از طریق مراجعــه حضــوری متقاضــی یــا وکیــل وی بــه شــعب تأمیــن اجتماعــی در سراســر کشــور قابل انجام است.

معاون امور بیمه ایرانیان خارج از کشور، افزود: برای تسهیل در شروع بیمه پردازی در کشورهایی که این سازمان برخی از فعالیت های خویش را به کارگزار رسمی برون مرزی واگذار کرده افراد می توانند با مراجعه به کارگزار رسمی برون مرزی تأمین اجتماعی که مشخصات و راه های ارتباطی با آنان در سایت اداره کل به نشانی mss.tamin.ir درج شده مراجعه و خود را بیمه کنند.

وی پیرامون نــرخ حــق بیمــه ایرانیــان خــارج از کشــور شامل ســهم بیمــه شــده، ســهم دولــت و حــق بیمــه ســهم درمــان، گفت: متقاضیان می توانند با پرداخت حق بیمه مقرر از تعهدات مندرج در قانون تأمین اجتماعی مصوب تیر ماه ۱۳۵۴ و تغییرات بعدی آن در داخل ایران به دو صورت بیمه بازنشستگی و فوت با نرخ حق بیمه ۱۶ درصد و بیمه بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت با نرخ حق بیمه ۲۰ درصد، که در هر دو حالت ۲ درصد آن توسط دولت ایران پرداخت می شود، برخوردار گردند.

وی با بیان اینکه این افراد در صورت تمایل می توانند با پرداخت ۹ درصد حق بیمه سهم درمان که در این مورد نیز یک درصد از سوی دولت تأمین می شود از حمایتهای درمانی سازمان تأمین اجتماعی در داخل کشور و با تعرفه های داخلی بهره مند شودند، عنوان کرد: این افراد با انتخاب درمان از دو مزایای کمک هزینه کفن و دفن و کمک هزینه های اروتز و پروتز نیز برخوردار می شوند.

حسن زاده درباره حداقـل و حداکثـر دسـتمزد مبنـای پرداخـت حـق بیمـه بـرای متقاضـی بیمه ایرانیان خارج از کشور گفت: در صورتـی کـه سـابقه فـرد در سـازمان زیـر پنج سـال باشـد بنا به انتخاب وی بین ۱.۵ برابر حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار تا حداکثر دستمزد شاغلین که ۷ برابر حداقل هر سال است می باشد.

وی در خصوص مبنای پرداخت حق بیمه متقاضیانــی کــه بیـش از پنج سـال سـابقه پرداخـت حـق بیمـه دارند، گفت: میانگیـن دسـتمزد مبنـای پرداخـت حـق بیمـه آخریـن ۳۶۰ روز قبـل از ثبـت تقاضـا مشـروط بـر اینکـه مبلـغ مزبـور از ۱.۵ برابـر حداقـل دسـتمزد مصـوب شـورای عالـی کار در زمـان تقاضـا کمتـر نباشـد خواهد بود.
Share/Save/Bookmark


نام :
نام خانوادگی:
آدرس ايميل :
نام کاربری :
کلمه عبور:

نفت برنت

۶۳.۷

نفت خام وست تگزاس ( $/ بشکه )

۶۰.۱۲

نفت خام اوپک

۶۱.۵۲

گاز طبیعی- نایمکس Mbtu/$

۳.۱۳

طلا (دلار/ اونس )

۱۲۷۸.۹

سنگ آهن- دلار/تن

۶۲.۷۴

مس- دلار/پوند

۳.۱۵